meester Henk - GESCHIEDENIS
 
(Advertentie)
(Advertentie)

In 1559, het jaar dat Filips II voorgoed vertrok uit de Nederlanden naar Spanje, werd Margaretha benoemd als landvoogdes der Nederlanden. Aan haar zijde had Filips zijn vertrouwde topadviseur Granvelle benoemd. Hij was gehaat bij de Nederlandse adel.

Margaretha kwam steeds meer in de knel tussen Filips II enerzijds en de plaatselijke adel anderzijds. In 1564 was Granvelle niet meer te handhaven en Filips stuurde hem weg.

 

Op 5 april 1566 nam Margaretha het eerste van drie smeekschriften van Nederlandse edelen in ontvangst, waarin gevraagd werd om afschaffing van de Inquisitie. Haar naaste adviseurs hoonden de edelen weg, die door hen voor 'gueux' (bedelaars) werden uitgemaakt. Maar Margaretha stemde toe in opschorting van de activiteiten van de Inquisitie, zodat de edelen tijd werd gegund om handtekeningen te verzamelen en het smeekschrift direct bij Filips II in te dienen.

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
Bijeenkomsten door protestanten (ketters) waren verboden, maar vonden wel stiekem plaats. De zg "Hage(n)preken".

via @meesterhenkvink 2015

Een hagenpreek is een kerkdienst in de open lucht.

 

Deze werden in de Nederlanden veel gehouden door calvinisten in 1566 en de volgende jaren, omdat openlijke geloofsuitoefening hun verboden was. In 1566 vond de eerste hagenpreek van Nederland.

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
De prediking van Johannes de Doper, schilderij door Pieter Breughel de Oude (1566). Breughel heeft hier waarschijnlijk een hagepreek afgebeeld.

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
De edelen sloten een verbond en boden Margaretha van Parma een "smeekschrift" aan, waarin zij vroegen minder streng tegen de protestanten te zijn.

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015

Hendrik van Brederode, bijgenaamd Grote Geus ("le Grand Gueux") (1531 -  15 februari 1568) was een Nederlands edelman ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.


Hij werd in 1565 lid van het Eedverbond der Edelen en bood op 5 april 1566 het eerste Smeekschrift aan Margaretha van Parma aan. Van Brederode riep te Sint-Truidende vergadering bijeen (14 juli 1566) en behoorde tot het Compromis van Breda (1567).


Op 28 mei 1568 werd hij door de Raad van Beroerten bij verstek gevonnist, maar hij was toen reeds op 15 februari 1568 in ballingschap op kasteel Horneburg bijRecklinghausen 

overleden.

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

Aanbieding van "het Smeekschrift" in 1566
via @meesterhenkvink 2015
Beeldenstorm in een kerk, 1630 (Dirck van Delen)
(Wellicht) het enige schilderij dat over de Beeldenstorm is gemaakt !

via @meesterhenkvink 2015

Niet in Antwerpen, zoals zo vaak gedacht, maar in Steenwolde, in het zuiden van Vlaanderen, begon op 10 augustus 1566 de Beeldenstorm. Nadat tien dagen later in Antwerpen de beelden sneuvelden, was definitief het hek van de dam en raasde de storm in korte tijd langs alle belangrijke plaatsen in Zuid- en Noord-Nederland.


bron : ooggetuigen van de Gouden Eeeuw


via @meesterhenkvink 2015

De vernielingen in de Lage Landen, die plaatsvonden tussen 10 augustus en oktober 1566, raasden als een storm door de bisdommen. In drie weken tijd werden vele kerken geschonden en het interieur ervan werd vernield. De verscherpte tegenstellingen, die mede een gevolg waren van de beeldenstorm, leidden indirect tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog en het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

 

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

 

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
Onrust in de Nederlanden -> de Beeldenstorm (schooltv)
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015

In 1566 werd Alva door Filips II naar de Nederlanden gestuurd met een leger van 10 000 man en onbeperkte bevoegdheid om orde op zaken te stellen. Directe aanleiding voor de benoeming van Alva was de Beeldenstorm. Van de Spaanse koning kreeg hij opdrachten mee: het instellen van nieuwe Nederlandse bisdommen en het bestraffen van de Beeldenbrekers (Beeldenstormers).

 

Vrijwel direct na zijn aankomst in Brussel richtte Alva de Raad van Beroerten (=onlusten) op, die in de volksmond al snel bekendstond als "de bloedraad".

 

Tijdens de vijf jaar van Alva's bewind werden zo'n 8950 personen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd en veroordeeld wegens verraad, ketterij of beide; verbeurdverklaring van goederen bij vermogende veroordeelden kwam veel voor. In totaal werden er meer dan 1000 personen terechtgesteld. 


bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
Alva zit de Spaanse Bloedraad voor, 1567
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
De troon van de hertog van Alva, 1569 (kopie)
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
Graven Egmont en Horne worden gevangen genomen
via @meesterhenkvink 2015

De onthoofding van Egmont en Horne vond plaats op 5 juni 1568 op de Grote Markt van Brussel. De executie van deze twee vooraanstaande edellieden wordt vaak beschouwd als het definitieve sein voor de gewapende Nederlandse Opstand.


bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015


 

De terechtstelling van graven Egmont en Horne
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
De laatste eer bewezen a d lijken van Egmont en Horne,1568
via @meesterhenkvink 2015
Maximiliaan van Bronckhorst-Batenburg wordt ook onthoofd
via @meesterhenkvink 2015
(Advertentie)
(Advertentie)
via @meesterhenkvink 2015

Van Burmania werd omstreeks 1523 geboren. Hij vertegenwoordigde Friesland bij de inhuldiging van Philips II als koning van de Nederlanden. Bij die gelegenheid zou hij geweigerd hebben om te knielen voor de nieuwe koning. Hij sloot zich aan bij het Verbond der Edelen en werd door Alva verbannen. In 1583 keerde hij terug naar de Nederlanden en woonde enkele jaren in Alkmaar en vervolgens weer naar Friesland.


bron: Wikipedia  via @meesterhenvink 2015

Spaensche tirranye in Nederlandt (Val van Brussel)
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015

Granvelle was de belangrijkste adviseur van Filips II in de jaren die aan de Tachtigjarige oorlog vooraf gingen en droeg bij aan het verscherpen van de conflicten in de Nederlanden. Hoewel zelf geneigd tot terughoudendheid, voerde hij loyaal ook de meest extreme maatregelen van Filips II uit. Nadat deze de Nederlanden had verlaten, werd Granvelle een van de meest invloedrijke raadgevers van landvoogdes Margaretha van Parma aan het Brusselse hof.

 

bron: Wikipedia  via @meesterhenkvink 2015

via @meesterhenkvink